Laiterie de Sherbrooke  Limitee


 

 

 


Quart - Laurier Fluet
Pint - Robert Benoît
Half pint - Paul Conner
 

 


 
First quart - Olivier Denis
Last quart  - Laurier Fluet

 
 

first 42mm cap - Paul Connor
Second 42mm cap - Steve Lussier

Last  42mm cap -Andre Daunais

 

42mm cap - Paul Conner


 first 34mm cap - Steve Lussier
second 34mm cap - Denis Morin

Third 34mm cap - Paul Connor
Last 34mm cap - Pierre St-Amand

 

 
 

Updated 2016-05-12
Valid HTML 4.01 Transitional