Roberval Dairy


Quart - Denis Morin
Pint - Laurier Fluet
42mm cap - Paul Conner


Aluminum cap - Économusée de Charlevoix
38mm cap - Robert Benoît


Creamer lids - Robert Benoît
Address : St-Félicien, 150 Auger St. Roberval, PQ
Tel 275-0546 St-Félicien tel 679-0787

Short historic required
Updated 2011-08-27
Valid HTML 4.01 Transitional